ประกันเหมาจ่าย

แบบประกันเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นทุกปี มีแผนให้เลือกตั้งแต่ 1 ถึง 100 ล้าน คุ้มครองทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

https://www.agent-thailand.com/home/blog/detail.php?id=sd9859bb041f88a101edec5cl2d95be82cd&&name=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E